Obchodné podmienky

1. Základné pojmy

- Prevádzkovateľom internetového obchodu Madokys.com je spoločnosť:

Ing. Ján Cíger - Mädokýš-media
Ul.Matúša Dulu 4929/18
036 08 Martin
Slovenská republika

IČO: 43651879
DIČ: 1021851061

- Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala, objednala a následne zaplatila za služby alebo tovar poskytovaný na stránkach Madokys.com , pričom sa riadí nižšie uvedenými pravidlami.

2. Objednávka

- internetový obchod Madokys.com akceptuje objednávky prijaté prostredníctvom:
písomne, zaslaním poštou na adresu prevádzky firmy (uviesť všetky náležitosti ako pri objednávke e-mailom)
e-mailom – zaslaním e-mailovej správy na knihkupectvo@madokys.com s týmito náležitosťami:
1. Vaše meno, adresu, telefónny kontakt, (firma uviesť aj IČO a DIČ)
2. predmet objednávky (tovar, množstvo)
3. spôsob platby
4. spôsob doručenia

- Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.
- Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky alebo elektronickou poštou, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.
- Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepokladá za záväzné.
- Podstatné podmienky objednávky sú: presný popis tovaru, množstvo, cena tovaru a prepravy, spôsob a termín doručenia.
- Stornovanie objednávky je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu.
- Po záväznom potvrdení je možné stornovať objednávku len v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
- V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Výška škody závisí od štádia, v ktorom sa objednávka nachádza.

3. Dodanie tovaru

- predávajúci sa zaväzuje dodať tovat alebo službu podľa podstatných podmienok, ktoré boli uvedené v objednávke.
- dodacia lehota je do 1 - 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
- ku každej objednávke bude priložený daňový doklad – faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a tiež pre uplatnenie záručného servisu.
- pokiaľ si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota zodpovedá produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
- predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a taktiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.
- zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.
- pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte predávajúceho.
- ak si zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti, tovar mu bude opakovane po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady.
- kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

4. Poplatky za poštovné a balné

- máte na výber viacero spôsobov doručenia Vašej zásielky:
Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na území SR za poštovné vo výške 3,50 €. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje Slovenská pošta je 2 až 3 pracovné dni.
Doručenie prostredníctvom kuriera priamo k vašim dverám za poplatok vo výške 8,50 €. Doba na dodanie tovaru, ktorú si vyhradzuje kurierska služba je 24 hodín.
V rámci miest Martin a Vrútky a obcí Turčianské Kľačany, Lipovec, Košťany nad Turcom, Žabokreky a Sučany je pri cene objednávky nad 20 € a potvrdení platby zdarma dodávka až do domu.

- k uvedeným sumám neúčtujeme žiadné poplatky.
- balné neúčtujeme.

5. Spôsob platby

- za objednaný tovar cez Madokys.com možete zaplatiť prostredníctvom:

priamy vklad na účet - na váš email, ktorý ste zadali pri registrácií, bude poslaná predfaktúra, kde nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (číslo účtu, variabilný symbol, suma, atď.) Po prijatí platby na náš účet Vám tovar zasielame.
dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky

- platby za objednávku (okrem hotovosti) sa prijímajú na účet predávajúceho (Ing. Ján Cíger - Mädokýš-media) vedený v Československá obchodná banka, a.s., č.ú.: 4005119834 / 7500, IBAN: SK50 7500 0000 0040 0511 9834

6. Záručné podmienky

- záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
- doklad o zaplatení tovaru si dôkladne uschovajte.
- v prípade že chcete od nás zakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi:
1. Telefonicky alebo mailom nas kontaktujte.
2. Tovar zaslať kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
3. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ obdržal (faktúra, doklad o zaplatení, originálne balenie, záručný list a iné)
- po obdržaní vami reklamovaného tovaru a následným posúdením reklamácie, budete informovaný o výsledku a možnostiach náhrady prostredníctvom emailu poprípade telefonicky.
- tovar posielate na vlastné náklady ku nám, ostatné náklady spojené s reklamáciou hradí prevádzkovateľ internetového obchodu Ing. Ján Cíger - Mädokýš-media.
- poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipulácioum a nesprávnym používaním výrobku.

7. Odstúpenie od zmluvy

- zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
- ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.
Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.
Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
Tovar nesmie byť použitý.
Tovar nesmie byť poškodený.
Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, doklad o kúpe, záručný list, návody a iné)
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
- odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri osobnom odbere.

8. Ochrana osobných údajov

- firma Ing. Ján Cíger - Mädokýš-media. , ako prevádzkovateľ internetového obchodu Madokys.com , sa týmto zaväzuje, že osobné údaje svojich zákazníkov, získané prostredníctvom zákaznických účtov či v objednávke, neposkytuje tretiemu subjektu (okrem prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k doručeniu zásielok).
- registráciou v internetovom obchode Madokys.com súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácíí o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok a taktiež súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky.
- internetový obchod Madokys.com si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hacker). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa elektronického obchodu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1,  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, telefón: 041/7632 130,  Fax: 041 / 7632 139 , E-mail: za@soi.sk

10. Ďalšie ustanovenia

- Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
- Pre knihy v sekcií Antikvariat neplatia žiadne žľavy.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.01.2017.